לקויות למידה

תוכן [ הסתר ]

ישנם תלמידים שעקב לקויות למידה שונות זקוקים להקלות בעת היבחנם בבחינות בגרות. על מנת לקבל הקלות אלה, צריך התלמיד לעבור אבחון לקויות למידה דידקטי / פסיכולוגי אצל איש מקצוע שיזהה הפרעות ספציפיות ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות מהן סובל התלמיד. ההפרעות הנפוצות ביותר אותן ניתן כיום לזהות כוללות:

  • הפרעות קשב
  • הפרעות ריכוז
  • דיסלקסיה (ליקויי קריאה)
  • דיסגרפיה (ליקויי כתיבה)
  • דיסקלקוליה (ליקויים בחשבון)

בנוסף ניתן לזהות גם בעיות רגשיות הנובעות מלקויות הלמידה שהוזכרו.

נבחן אינטרני

תלמיד אינטרני ימסור את האבחון הדידקטי / פסיכולוגי בבית ספרו, כדי שתאושרנה לו הקלות בוועדת חריגים.

נבחן משנה אינטרני

במידה ואושרו הקלות בגין לקויות למידה לנבחן משנה אינטרני בעת היותו תלמיד תיכון, יהיה התלמיד זכאי לקבל את אותן ההקלות עד הגיעו לגיל 25. על התלמיד לציין את ההקלות להן היה זכאי בעבר בעת ההרשמה להיבחן בחינות בגרות בבית ספרו, וכי הוא מבקש לקבל את אותן ההקלות גם בבחינת הבגרות אליה הוא נרשם. אם התקיימו שני התנאים (התלמיד קיבל בעבר הקלות בשל לקויות למידה וטרם הגיע לגיל 25) לא ידרש דיון מחודש במסגרת וועדת חריגים. במידה והתלמיד ביקש הקלות להן לא היה זכאי בתקופת התיכון דינו כנבחן אינטרני רגיל ? התלמיד ימסור את האישור הדידקטי / פסיכולוגי בבית ספרו בכדי שתאושרנה לו הקלות בוועדת חריגים.

נבחן משנה אקסטרני

במידה ואושרו הקלות במערכת האינטרנית, אך התלמיד הפך במהלך הזמן לתלמיד אקסטרני, הוא יהיה זכאי לקבל את אותן ההקלות גם בבחינות אותן יקח התלמיד במערכת האקסטרנית, וזאת מבלי שהתלמיד יאלץ להגיש מחדש את האבחונים הדידקטיים / פסיכולוגיים. בכדי לקבל את ההקלות, יביא התלמיד אישור מבית הספר שלו על ההקלות שאושרו לו בעבר בגין לקויות למידה, ולמסור את האישור בשלוחה של הנבחנים האקסטרניים.

במידה והתלמיד מבקש הקלות אותן לא קיבל בעת היותו תלמיד תיכון, יהיה עליו לעבור אבחון דידקטי / פסיכולוגי נוסף, וימסור אותו בשלוחה של הנבחנים האקסטרניים, כדי שתאושרנה לו הקלות בשל לקויות למידה בוועדת חריגים.

לתשומת לב: על נבחנים אקסטרניים לקויי למידה להודיע 30 יום לפני הבחינה על רצונם לממש את ההקלות. מי שלא יודיע לשלוחה על רצונו/רצונה לממש את ההקלות, לא יקבל אותן.

ערעורים ובקשות

המועד האחרון לבקשת הקלות מסתיים בדרך כלל מספר ימים לפני התאריך האחרון לרישום לבחינות בגרות באותו מועד. יש לעקוב אחר הפרסומים של משרד החינוך, עבור האינטרנים ועבור האקסטרנים.

ניתן לערער על החלטת וועדת חריגים בנוגע להקלות בגין לקויות למידה עד שבוע ימים מיום קבלת התשובות של הועדה.